شیوه های پرداخت

واریز به کارت

۶۰۶۳-۷۳۱۱-۰۶۵۲-۲۵۲۸

شبا

IR610600242870000061005001

به نام داود رضایی